Privacyverklaring


Inleiding

Om diensten te kunnen leveren verwerkt ‘Meer met mijn Mac‘ persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat ‘Meer met mijn Mac‘ inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en hun rechten dienaangaande.

Meer met mijn Mac‘ zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Tom Berends is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ‘Meer met mijn Mac‘ neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Meer met mijn Mac‘, Eekwal 4, 6871 LS Renkum / telefoon 06 – 49 88 79 36 / info@meermetmijnmac.nl / www.meermetmijnmac.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Meer met mijn Mac‘ verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Facturatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Per bezoek: datum, aard en duur van de werkzaamheden

Verwerkingsgrond

Meer met mijn Mac’ verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
A. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, dit gebeurt door het via e-mail akkoord verklaren met de Algemene Voorwaarden;
B. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die ‘Meer met mijn Mac’ met de  betrokkene heeft gesloten;
C. ‘Meer met mijn Mac‘ een wettelijke verplichting dient na te komen;
D. een gerechtvaardigd belang van ‘Meer met mijn Mac’, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de diensten van ‘Meer met mijn Mac’ aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Informatie over wijzigen van diensten
 • Versturen van maximaal 2 nieuwsbrieven per jaar
 • Telefonisch contact, e-mailcontact, managementinformatie voor intern gebruik
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens aan derden

Meer met mijn Mac’ verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Meer met mijn Mac’ zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit bezwaar maken kan via de website van ‘Meer met mijn Mac‘ of door middel van telefoon, of e-mail. ‘Meer met mijn Mac’ zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Meer met mijn Mac‘ gebruikt voor de huidige website op dit moment (juni 2019) geen cookies. Mocht dit in de toekomst veranderen dan wordt deze verklaring uiteraard aangepast.

Beveiliging van de door ‘Meer met mijn Mac‘ vastgelegde persoonsgegevens

Meer met mijn Mac‘ neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ‘Meer met mijn Mac’. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal ‘Meer met mijn Mac’ dus onmiddellijk alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. 

Meer met mijn Mac’ meldt, indien er sprake is van een privacy-risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt ‘Meer met mijn Mac’ onmiddellijk contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

Meer met mijn Mac‘ wil transparant zijn, dus heb jij het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met ‘Meer met mijn Mac‘ via info@meermetmijnmac.nl.

Intrekken toestemming

Je hebt het recht jouw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
Hiertoe kun je contact opnemen met ‘Meer met mijn Mac‘ via info@meermetmijnmac.nl.

Meer met mijn Mac’, mei 2018
Tom Berends
Eekwal 4  6871LS RENKUM
info@meermetmijnmac.nl
06 – 49 88 79 36


Geverifieerd door ExactMetrics